MD Capital Bhd berkomitmen untuk menjalankan operasi perniagaannya mengikut piawaian tertinggi pematuhan undang-undang dan peraturan. Dasar Pematuhan ini menetapkan prinsip-prinsip dan panduan yang perlu diikuti oleh semua pekerja, pegawai, dan pengarah MD Capital Bhd untuk memastikan pematuhan terhadap undang-undang, peraturan, dan dasar dalaman yang berkenaan. Pematuhan terhadap dasar ini adalah syarat pekerjaan dan sangat penting untuk mengekalkan reputasi dan integriti kita.

Pematuhan terhadap Undang-Undang dan Peraturan

1.1. MD Capital Bhd komited untuk mematuhi semua undang-undang, peraturan, dan keperluan undang-undang yang berkenaan di wilayah di mana kami beroperasi. Semua pekerja perlu memahami undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan peranan dan tanggungjawab mereka, dan memastikan pematuhan terhadapnya.

1.2. Pekerja tidak boleh terlibat dalam sebarang aktiviti yang melanggar undang-undang tempatan, negara, atau antarabangsa, termasuk tetapi tidak terhad kepada undang-undang berkaitan dengan anti-rasuah, perdagangan dalaman, pengubahan wang haram, penipuan, hak harta intelek, dan privasi data.

1.3. Sekiranya seorang pekerja sedar akan sebarang pelanggaran undang-undang atau peraturan sebenar atau berpotensi, mereka perlu melaporkannya dengan segera kepada saluran yang sesuai seperti yang dinyatakan dalam prosedur pelaporan syarikat.

Kelakuan Etika

2.1. MD Capital Bhd mengharapkan semua pekerja memegang teguh piawaian etika tertinggi dalam kelakuan profesional mereka. Ini termasuk tetapi tidak terhad kepada kejujuran, integriti, keadilan, dan penghormatan terhadap orang lain.

2.2. Pekerja perlu mengelakkan konflik kepentingan yang boleh mengancam kemampuan mereka untuk bertindak demi kepentingan terbaik MD Capital Bhd. Jika timbul konflik kepentingan sebenar atau berpotensi, ia perlu dilaporkan dengan segera kepada saluran yang sesuai seperti yang dinyatakan dalam dasar dan prosedur syarikat.

2.3. Pekerja tidak boleh terlibat dalam sebarang bentuk suap, rasuah, atau amalan yang tidak bermoral. Menerima atau menawarkan hadiah, hiburan, atau layanan khusus perlu mematuhi Dasar Hadiah dan Hiburan syarikat dan undang-undang serta peraturan yang berkenaan.

Privasi dan Keselamatan Data

3.1. MD Capital Bhd komited untuk melindungi privasi dan keselamatan maklumat peribadi yang dipercayakan kepada kami oleh pekerja, pelanggan, rakan kongsi, dan pihak berkepentingan lain. Pekerja perlu mematuhi Dasar Privasi syarikat dan undang-undang perlindungan data yang berkenaan.

3.2. Pekerja perlu mengendalikan dan melindungi maklumat peribadi dengan penuh berhati-hati dan hanya menggunakannya untuk tujuan perniagaan yang sah. Akses, penggunaan, pendedahan, pengubahan, atau pemusnahan maklumat peribadi secara tidak sah atau tanpa kebenaran adalah dilarang dengan tegas.

3.3. Sekiranya berlaku pelanggaran data atau pendedahan maklumat peribadi tanpa kebenaran, pekerja perlu melaporkannya dengan segera kepada saluran yang sesuai seperti yang dinyatakan dalam prosedur tindak balas pelanggaran data syarikat.

Pelaporan dan Tidak Mengambil Balas

4.1. MD Capital Bhd menggalakkan pekerja untuk melaporkan sebarang kebimbangan, pelanggaran yang disyaki, atau pelanggaran potensi terhadap Dasar Pematuhan ini, undang-undang, atau peraturan melalui saluran pelaporan syarikat, seperti Garis Panduan Pengadu atau pegawai pematuhan yang ditetapkan.

4.2. MD Capital Bhd prohibits retaliation against individuals who report in good faith violations or suspected violations of this policy. Reports will be treated confidentially to the extent permitted by law, and appropriate action will be taken to address reported concerns.

Latihan dan Pendidikan

5.1. MD Capital Bhd akan menyediakan program latihan dan pendidikan berkala kepada pekerja untuk memastikan pemahaman mereka terhadap Dasar Pematuhan ini dan kepentingan pematuhan terhadap undang-undang, peraturan, dan dasar dalaman yang berkenaan.

5.2. Pekerja dijangka untuk aktif mengambil bahagian dan menyelesaikan semua program latihan dan pendidikan pematuhan yang diperlukan oleh MD Capital Bhd.

Pemantauan dan Penguatkuasaan

6.1. MD Capital Bhd akan memantau pematuhan terhadap dasar ini melalui audit dalaman, penilaian, dan langkah-langkah yang sesuai lain. Ketidakpatuhan boleh mengakibatkan tindakan disiplin, termasuk pemutusan perkhidmatan.

6.2. MD Capital Bhd berhak untuk mengemaskini dan mengubahsuai Dasar Pematuhan ini mengikut keperluan. Pekerja akan diberitahu mengenai sebarang perubahan penting dalam dasar ini.

Dengan mematuhi Dasar Pematuhan ini, MD Capital Bhd dan pekerjanya menyumbang kepada mengekalkan budaya integriti, etika, dan pematuhan undang-undang, memastikan kepercayaan pihak berkepentingan dan kejayaan jangka panjang organisasi.