Di MD Capital Bhd, kami menghargai dan menghormati privasi anda. Dasar Privasi ini menerangkan bagaimana kami mengumpul, menggunakan, mendedahkan, dan melindungi maklumat peribadi anda apabila anda berinteraksi dengan laman web, produk, dan perkhidmatan kami. Kami komited untuk mengekalkan kerahsiaan dan keselamatan maklumat peribadi anda selaras dengan undang-undang dan peraturan yang berkenaan. Sila baca Dasar Privasi ini dengan teliti untuk memahami amalan kami berkenaan dengan data peribadi anda.

Maklumat yang Kami Kumpulkan

Kami mungkin mengumpul jenis-jenis maklumat peribadi berikut:

1.1. Maklumat Peribadi yang Boleh Dikenalpasti (PII): Ini termasuk maklumat yang boleh mengenalpasti anda secara peribadi, seperti nama anda, alamat e-mel, alamat surat-menyurat, nombor telefon, dan sebarang maklumat lain yang anda berikan kepada kami secara sukarela.

1.2. Maklumat Kewangan: Kami mungkin mengumpul maklumat kewangan, termasuk tetapi tidak terhad kepada, butiran akaun bank, maklumat kad kredit, dan sejarah transaksi, yang diperlukan untuk memproses transaksi kewangan dengan anda.

Penggunaan Maklumat

Kami menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan berikut:

2.1. Menyediakan Perkhidmatan: Kami mungkin menggunakan maklumat peribadi anda untuk menyediakan produk, perkhidmatan, atau maklumat yang anda minta daripada kami, seperti memproses transaksi, mengurus akaun, dan menjawab pertanyaan.

2.2. Komunikasi: Kami mungkin menggunakan maklumat peribadi anda untuk berkomunikasi dengan anda mengenai produk, perkhidmatan, promosi, atau maklumat lain yang kami rasa mungkin menarik bagi anda. Anda boleh memilih untuk tidak menerima komunikasi tersebut pada bila-bila masa.

2.3. Kepatuhan Undang-Undang: Kami mungkin menggunakan dan mendedahkan maklumat peribadi anda sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, peraturan, proses undang-undang, atau permintaan kerajaan.

2.4. Meningkatkan Pengalaman Pengguna: Kami mungkin menggunakan maklumat peribadi anda untuk menganalisis trend, mengesan penggunaan laman web, dan mengumpulkan maklumat demografik untuk meningkatkan produk, perkhidmatan, dan pengalaman pengguna secara keseluruhan.

Pemindahan dan Pendedahan Maklumat

Kami mungkin berkongsi maklumat peribadi anda dengan entiti berikut:

3.1. Penyedia Perkhidmatan: Kami boleh melibatkan penyedia perkhidmatan pihak ketiga untuk membantu kami menjalankan perniagaan kami dan menyediakan perkhidmatan kepada anda. Penyedia perkhidmatan ini terikat oleh obligasi kontrak untuk menjaga kerahsiaan dan keselamatan maklumat peribadi anda.

3.2. Pemindahan Perniagaan: Sekiranya berlaku penggabungan, akuisisi, atau jualan keseluruhan atau sebahagian daripada aset kami, maklumat peribadi anda boleh dipindahkan sebagai sebahagian daripada transaksi tersebut. Kami akan memberi anda pemberitahuan melalui e-mel atau notis yang menonjol di laman web kami mengenai sebarang perubahan dalam pemilikan atau kawalan maklumat peribadi anda.

3.3. Keperluan Undang-Undang: Kami boleh mendedahkan maklumat peribadi anda jika dikehendaki oleh undang-undang atau sebagai respons kepada permintaan undang-undang yang sah, seperti surat perintah atau perintah mahkamah.

Keselamatan Data

Kami menggunakan langkah-langkah keselamatan standard industri untuk melindungi maklumat peribadi anda daripada akses yang tidak dibenarkan, pendedahan, pengubahsuaian, atau pemusnahan. Walau bagaimanapun, tiada kaedah penghantaran melalui internet atau penyimpanan elektronik yang sepenuhnya selamat, dan kami tidak dapat menjamin keselamatan mutlak maklumat anda.

Hak-hak Anda

Anda mempunyai hak tertentu berkaitan dengan maklumat peribadi anda:

5.1. Akses dan Pembetulan: Anda berhak untuk mengakses dan mengemaskini maklumat peribadi anda yang kami simpan. Anda boleh menyemak dan mengemaskini maklumat anda dengan log masuk ke akaun anda atau menghubungi kami secara langsung.

5.2. Opt-out: Anda boleh memilih untuk tidak menerima komunikasi pemasaran dari kami dengan mengikuti arahan 'unsubscribe' yang disediakan dalam komunikasi tersebut atau dengan menghubungi kami secara langsung.

5.3. Data Retention: We retain your personal information for as long as necessary to fulfill the purposes outlined in this Privacy Policy, unless a longer retention period is required or permitted by law.

Perubahan kepada Dasar Privasi ini

Kami boleh mengemaskini Dasar Privasi ini dari semasa ke semasa untuk mencerminkan perubahan dalam amalan maklumat kami. Kami akan memberitahu anda mengenai sebarang perubahan penting dengan memaparkan Dasar Privasi yang dikemaskini di laman web kami. Kami menggalakkan anda untuk menyemak Dasar Privasi ini secara berkala untuk sebarang pembaruan.

Hubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang soalan, kebimbangan, atau permintaan berkenaan Dasar Privasi ini atau pengendalian maklumat peribadi anda, sila hubungi kami di:

MD Capital Bhd:
012-635 9272

Dengan menggunakan laman web kami, produk, dan perkhidmatan, anda bersetuju dengan pengumpulan, penggunaan, dan pendedahan maklumat peribadi anda seperti yang diterangkan dalam Dasar Privasi ini.